Moje konto
1Dodajesz własne zapytanie 2Otrzymujesz oferty wykonawców 3Wybierasz najlepszą
Zaznacz jeśli Twoje zapytanie jest pilne
Z ekipy-budowlane.pl mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie. Oświadczam, że jestem pełnoletni(a) (ukończyłem 18 lat) i akceptuję Regulamin.

Filtruj oferty

RegulaminRegulamin KORZYSTANIA Z SERWISU
 


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania z serwisu internetowego umieszczonego pod adresem internetowym ekipy-budowlane.pl zwanego dalej Serwisem. Niniejszy Regulamin określa także prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1 Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza rezygnację korzystania z Serwisu.

Administrator przypomina o odpowiedzialności jaką ponosi Użytkownik za treści umieszczone przez niego w Serwisie.  Treści naruszające obowiązujące na terytorium RP prawo zostaną niezwłocznie przekazane właściwym organom. Administrator przypomina o możliwości  udostępnienia danych użytkowników Serwisu na żądanie uprawnionych organów oraz potrzeby prowadzonych wobec nich postępowań.

1.2 Administrator serwisu: Zespół redakcyjny Serwisu ekipy-budowlane.pl firma Promopedia S.C.
z siedzibą w: 04-231 Warszawa, ul. Goździków 29/31


§ 2 DEFINICJE


2.0 Użyte w niniejszym Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób :

Regulamin - Niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami, które się do niego odwołują.


Serwis – Serwis internetowy znajdujący się pod adresem ekipy-budowlane.pl. Serwis oferuje usługi informatyczno-informacyjne świadczona drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu publikowania Zleceń w formie ogłoszeń oraz dostęp do publikowanych Zleceń udostępniany zainteresowanym podmiotom gospodarczym.

Użytkownik - Osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu ekipy-budowlane.plska.pl. 


Zleceniodawca - Użytkownik zainteresowany kupnem usług lub towarów składający za pośrednictwem Serwisu swoje zapotrzebowanie w formie tekstowego ogłoszenia za pomocą formularza dodawania zlecenia.


Dostawca - Podmiot gospodarczy zarejestrowany w Serwisie, świadczący usługi lub sprzedający towary, publikujący na łamach Serwisu swoją ofertę. Dostawca jest odbiorcą Zleceń zamieszczanych przez Zleceniodawcę.

Zlecenie - Czynność wykonywana przez Zleceniodawcę będącą niezobowiązującą formą zapytania ofertowego, publikowana w formie ogłoszenia poprzez wypełnienie właściwego formularza, podania danych kontaktowych i akceptacji Regulaminu, w ramach którego Zleceniodawca pyta o koszt wykonania określonych usług lub zakup towarów. Zapytanie kierowane jest do Dostawców celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Rejestracja - Proces który następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym: http://ekipy-budowlane.pl/moje-konto Rejestracji w Serwisie dokonują tylko podmioty gospodarcze świadczące usługi zgodne z zamieszczonymi kategoriami.


Katalog firm - Zbiór podmiotów świadczących określone usługi lub sprzedających określone towary.


Konto dostawcy - Nieodpłatne konto dostępne dla podmiotów gospodarczych po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) za pośrednictwem, którego wprowadza się i zarządza danymi i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie i jego usługami.

 

Podbicia – Usługa odpłatna świadczona przez Administratora, która polega na wykupieniu punktów, pozwalających na przeniesienie danego Ogłoszenia na wyższe pozycje na liście wszystkich Ogłoszeń w wybranej kategorii. Im więcej podbić, tym wyższa pozycja Ogłoszenia. Zamówienie Podbić dla Ogłoszenia z wykupioną Funkcją Premium powoduje przeniesienie Ogłoszenia na wyższą pozycję w sekcji "Promowane Ogłoszenia". Zamówienie Podbić dla Ogłoszeń z wykupiony sam Pakiet Start powoduje przeniesienie Ogłoszenia na wyższą pozycję w sekcji "Znalezione Ogłoszenia", ale nie ponad Ogłoszenia z sekcji "Promowane Ogłoszenia". Usługa działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów

 

 

E-mailing - to Usługa odpłatna świadczona przez Administratora, polegająca na zamieszczeniu wybranego Ogłoszenia w newsletterze wysyłanym do Użytkowników z wybranego regionu. Na newsletter składa się kilka Ogłoszeń różnych Użytkowników, z których każda zajmuje wydzielony boks zawierający: tytuł Ogłoszenia, miniaturka zdjęcia oraz informacje o cenie lub/i dostępnym rabacie.

§ 3 SKŁADANIE ZLECEŃ 

Dział ten określa warunki jakie powinny spełniać składane w Serwisie ekipy-budowlane.pl Zlecenia.  

3.0 Zlecenia składać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. Dodawanie Zleceń możliwe jest zarówno dla zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych Użytkowników i nie wymaga wnoszenia żadnych opłat. Użytkownik może zamieścić w Serwisie ekipy-budowlane.pl nieograniczoną liczbę Zleceń.

3.1 Poprzez publikację Zlecenia, Użytkownik oświadcza, że jego treść nie narusza prawa lub praw osób trzecich (prawa autorskie, prawa własności intelektualnej), a także, że złożenie Zlecenia nie jest chęcią monitorowania rynku ani ukrytą forma oferty oraz promocji własnych usług lub towarów.

3.2 Opis Zlecenia powinien być rzetelny i wyczerpujący. Opis nie powinien wprowadzać w błąd innych Użytkowników Serwisu. Formularz powinien być prawidłowo wypełniony ( szczegółowy opis zlecenia, podanie danych kontaktowych ).  

3.3 Każdy Użytkownik, którego zlecenie zostało zaakceptowane i opublikowane w serwisie wyraża zgodę na:
a) otrzymywanie wiadomości od Dostawców, na podany w Zleceniu adres poczty elektronicznej w celu umożliwienia złożenia oferty.
b) kontakt telefoniczny na numer podany w Zleceniu w celu weryfikacji Zlecenia
c) otrzymywanie innych informacji handlowych od Administratora Serwisu
d) otrzymywanie informacji o zmianach funkcjonalności i zawartości Serwisu
e) eksport przez Administratora zamieszczonego Zlecenia do innych serwisów wraz z danymi osobowymi, niezbędnymi do nawiązania kontaktu ze Zleceniodawcą tj. adresu e-mail i/lub numeru telefonów

 

3.1 PRZESYŁANIE ZAPYTANIA

 

1. Zapytania mogą być składane przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

2. Pytający może przygotować i wysłać Zapytanie przy pomocy umieszczonego na stronach Serwisu Formularza zapytania ofertowego.

3. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, oznaczone są czerwoną gwiazdką.

4. Administrator przesyła otrzymane Zapytanie do Dostawców, którzy mogą być zainteresowani dostarczeniem Pytającemu poszukiwanych przez niego produktów lub usług. Wybór Dostawców, do których Administrator prześle Zapytanie, zależy od podanych w nim informacji. Na tym etapie Dostawcy nie są informowani o danych Pytającego (patrz Odkrycie danych Pytającego).

6. Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia informacji podanych przez Pytającego w Formularzu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Pytającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.§ 4 REJESTRACJA 

4.1 Rejestracji w Serwisie ekipy-budowlane.pl mogą dokonywać jedynie podmioty gospodarcze ( Dostawcy ) świadczące usługi lub sprzedające towary zgodne z zamieszczonymi kategoriami branży.


4.2 Podstawowe konta w Serwisie ekipy-budowlane.pl udostępniane są bezpłatnie.


4.3 Możliwość korzystania z bezpłatnego konta w Serwisie ekipy-budowlane.pl następuje automatycznie po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu stosownego formularza rejestracyjnego.


4.4 Aktywacja konta. Warunkiem założenia konta jest dokonanie przez Dostawcę aktywacji konta poprzez potwierdzenie adresu poczty elektronicznej podanego przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym, w formie uruchomienia linka aktywacyjnego przesłanego przez Administratora na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.

4.5 Dostawca dokonujący aktywacji oświadcza, że dane zamieszczone przez niego są autentyczne i zgodne ze stanem faktycznym.

4.6 W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności danych podanych w formularzu rejestracyjnym Administrator ma prawo poprosić Dostawcę o przesłanie poczta elektroniczną dokumentu potwierdzającego dane podane w trakcie rejestracji w Serwisie (KRS, Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej)

4.7 Po założeniu konta w serwisie ekipy-budowlane.pl, Dostawca otrzymuje dostęp do szeregu usług oferowanych przez serwis. Dostawca otrzymuje bezpłatną wizytówkę w Serwisie ekipy-budowlane.pl zawierającą:

a) nazwę Dostawcy wraz danymi teleadresowymi,
b) logo Dostawcy,
b) opis działalności Dostawcy,
c) link do strony internetowej Dostawcy,
d) wybór kategorii oraz obszaru działania Dostawcy,
e) możliwość zamieszczenia ofert produktów lub usług ze zdjęciami,
f) formularz kontaktowy,
g) mapa lokalizacyjna,


4.8 Serwis ma prawo odmówić rejestracji Użytkownikowi bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn jego Konto jeżeli :

a) cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu,

b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c) Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników serwisu.


§ 5 UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA 

5.1 Administrator ma prawo do korekty i moderacji treści w Serwisie ( błędy ortograficzne, literówki, modyfikacje treści zleceń lub innych opisów), a także usunięcia dowolnych treści ( nie zmieniających istoty zleceń ) czy zdjęć bez podania przyczyny.


5.2 Treści naruszające obowiązujące prawo będą usuwane z Serwisu.


5.3 W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Administrator serwisu może niezwłocznie po powzięciu informacji o naruszeniu, usunąć wszelkie niezgodne i naruszające Regulamin materiały (zlecenia, oferty, zdjęcia produktów), oraz zawiesić konto Użytkownika do wyjaśnienia.

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

6.1 Użytkownik dokonuje wyboru Dostawcy usługi lub towaru na własne ryzyko.

6.2 Serwis nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Dostawcami i Użytkownikami, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Usługodawcą lub Użytkownikami serwisu. Serwis nie mając żadnej możliwości czuwania nad przebiegiem Wykonania usługi, nie odpowiada za działania Usługodawców, w szczególności za jakość Wykonania usługi oraz za wypłacalność stron.


6.3 Administrator dokłada wszelkich starań, aby Zawartość serwisu zawierała dane zgodne z rzeczywistością. Ze względu na ograniczone możliwości Administrator nie jest w stanie skontrolować wiarygodności wszystkich Użytkowników korzystających z serwisu stąd też zaleca się zachowanie się ostrożności w trakcie dokonywania wyboru. 


6.4 Serwis informuje o możliwości wystąpienia przerw w funkcjonowania systemu wywołanej awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej lub zdarzeń losowych.

6.5 Baza danych/Katalog firm (Internetowy katalog Zleceń i Dostawców) jest wyłączną własnością ekipy-budowlane.pl.  Znaki towarowe, opisy, zdjęcia, wprowadzone do Serwisu przez Użytkowników  należą do ich prawowitych właścicieli. Użytkownikom korzystającym z Serwisu zabrania się pobierania ( w całości lub części) zgromadzonych w Serwisie danych w jakimkolwiek celu,w szczególności do dalszej odsprzedaży bez pisemnej zgody Administratora. Nie zastosowanie się do wyżej wymienionego zakazu spowoduje pociągnięcie osób odpowiedzialnych za naruszenie do odpowiedzialności karnej. 

6.6 Admninistrator nie gwarantuje : 
a) stałej liczby zleceń w trakcie całego okresu posiadania konta w Serwisie
b) uzyskania gwarancji zdobycia zlecenia i nawiązania współpracy handlowej
c) wyłączności Zleceń (zlecenie jest przesyłane wielu Dostawcom w danej kategorii)

§ 7 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

7.1 Każdy Dostawca może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. W przypadku, gdy Administrator stwierdzi, ze Dostawca posiada już Konto, może odmówić kolejnej rejestracji lub usunąć jedno z istniejących kont.


7.2 Dostęp do Konta jest chroniony hasłem dostępu. Administrator ostrzega przed konsekwencjami i możliwymi szkodami powstałymi w związku z udostępnieniem Konta innym Użytkownikom lub osobom trzecim.

7.3 Każdy Użytkownik ma prawo usunięcia swojego konta bez podania przyczyny.  W celu usunięcia konta należy skontaktować się z Administratorem Serwisu info@ekipy-budowlane.pl


7.4 Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumenta klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

§ 8 DODATKOWE USŁUGI PŁATNE 

8.1 Szczegółowy opis i cennik dodatkowych usług i prezentacji zamieszczony jest pod adresem http://ekipy-budowlane.pl/cennik-uslug


8.2 Płatne usługi uruchamiane są na wyraźne życzenie zarejestrowanego Użytkownika.


8.3 Uruchomienie dodatkowych funkcji następuje po wniesieniu stosownej opłaty na podstawie aktualnego cennika.


§ 9 REKLAMACJE


9.1 Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia Usług przez Serwis drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie.


9.2 Reklamacje należy zgłaszać nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi. Ograniczenie terminem na złożenie reklamacji nie ma zastosowania do Użytkowników, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).


9.3 Serwis rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpływu.


9.4 Jeżeli podane przez Użytkownika w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Serwis zwróci się do Użytkownika o wskazanie w określonym terminie dodatkowych informacji. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na podany adres e-mail.


9.5 Reklamacja powinna zawierać w szczególności: nazwę lub inne dane identyfikujące Usługę,

a.termin nieprawidłowego działania Usługi,

b.dane Użytkownika zgłaszającego reklamację,

c.termin i formę dokonania płatności, jeśli reklamacja dotyczy usługi odpłatnej,

d.uzasadnienie reklamacji.


§ 10 DANE OSOBOWE
 
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

10.1 Użytkownik wraz z akceptacją Regulaminu, wyraża zgodę, aby Administrator ekipy-budowlane.pl  przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji oferowanych usług. Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

 

10.2 Podczas rejestracji w serwisie Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

- dane obowiązkowe: adres poczty elektronicznej, płeć, rok urodzenia, województwo zamieszkania, wielkość miejscowości zamieszkania, wykształcenie, wykonywany zawód, branża, orientacyjne informacje o miesięcznym dochodzie netto,

- dane nieobowiązkowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numery telefonów kontaktowych

10.3 Korzystanie z poszczególnych usług świadczonych w serwisie może wymagać podania innych danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania Użytkownika. W szczególności dotyczy to organizowanych konkursów i promocji dla Użytkowników.

10.4 Użytkownik może zastrzec podanie niektórych danych wyłącznie do wiadomości tych innych Użytkowników, którzy zawarli z nim umowę poprzez serwis.

10.5 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz drogą telefoniczną na podany numer telefonu.

10.6 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu informacji od serwisu o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.


 


 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


11.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.


11.2 W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.), 3. W stosunku do przedsiębiorców spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby właściciela serwisu ekipy-budowlane.pl


11.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.


11.4 Regulamin obowiązuje od 3.02.2013

 

Polityka prywatności


 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony prywatności oraz zawiera informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez Administratora serwisu.

REJESTRACJA W SERWISIE

Serwis daje Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z oferowanych usług i udostępniać o sobie informacje. Rejestracja jest dobrowolna i całkowicie darmowa. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub promocji. Dane zebrane niezbędne do rejestracji to: nazwa podmiotu, dane teleadresowe, e-mail, hasło.

DANE OSOBOWE

Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Serwisu.

ZABEZPIECZENIE DANYCH

Administrator Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych ( dane podmiotów ) przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Administratora.  Informacje są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.

ANKIETY

Administrator może przeprowadzać za pośrednictwem strony badania marketingowe (w szczególności ankiety). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, odpowiedzi będą wykorzystywane w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz publikacji w serwisie.

DOSTĘPNOŚĆ STRONY

Niektóre dane, które publikujesz w serwisie dostępne są wszystkim użytkownikom. Witryna jest indeksowana przez wyszukiwarki internetowe. Oznacza to, że osoby spoza serwisu mają dostęp do niektórych informacji: nazwa podmiotu, dane teleadresowe.

POLITYKA PLIKOW COOKIE

Czym są pliki Cookie - Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

1.     W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego ekipy-budowlane.pl stosuje się  tzw. cookies, są to informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego ekipy-budowlane.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. W jakim celu wykorzystywane sa pliki „cookie”:

  1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego ekipy-budowlane.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym ekipy-budowlane.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego ekipy-budowlane.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE W PRZEGLĄDARCE ?

Przeglądarka Opera
Przeglądarka Firefox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Safari

PLIKI COOKIE GOOGLE

Google wykorzystuje plik cookie DoubleClick DART w witrynach wydawców wyświetlających reklamy AdSense dla treści. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa, regulaminami i zasadami wydawca ma wyłączne prawo do wykorzystywania wszelkich danych uzyskanych dzięki plikom cookie DoubleClick DART do dowolnych celów związanych z prowadzoną działalnością, o ile możliwe będzie korzystanie z tych danych i udostępnianie ich przez Google na zasadach określonych w Polityce prywatności w usługach reklamowych Google, a także we właściwych przepisach prawa, regulaminach i zasadach.

 

GOOGLE ADSENSE

Sieć reklamowa Google AdSense jest dostawcą reklam w tej witrynie. Aby dopasować tematykę reklam do Twoich zainteresowań, firma korzysta z plików cookie. Reklamy mogą być dopasowane do informacji wynikających z Twoich poprzednich wizyt w tejc i innych witrynach, z wyłączeniem danych powodujących naruszenie prywatności, w rodzaju imienia i nazwiska, numeru telefonu i innych danych kontaktowych czy adresu.

GOOGLE ANALYTICS

Serwis korzysta z statystyk Google Analytics. Google Analytics używa “Cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez Cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla Administratorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z Cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

KONTAKT

Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z Administratorem serwisu poprzez formularz dostępny na stronie kontakt. Administrator przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych dot. zarejestrowanych podmiotów. Administrator gwarantuje, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu, załączników, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Portalu prosimy kierować do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie kontakt.

 

 


 

 
 
 
X Zamknij